biuro@przedszkoledacszanse.pl
+48 730 135 885
Przejdź do treści
O nas
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dać Szansę” został utworzony w 2015 roku. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Dać Szansę” dzieci mają zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a w szczególności mają prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka oraz opieki wychowawczej i warunków zapewniających poszanowanie intymności, godności osobistej oraz bezpieczeństwo.
Nadrzędnym celem działalności Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” jest wspomaganie dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w rozwijaniu indywidualnych umiejętności komunikacyjnych i społecznych. W punkcie przedszkolnym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Punkt przedszkolny może liczyć maksymalnie 25 dzieci. Do punktu przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do momentu podjęcia  nauki w szkole. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do punktu przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. W Punkcie Przedszkolnym udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz organizowane są zajęcia rewalidacji indywidualnej zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  W grupie łączy się dzieci w zbliżonym wieku, poziomie funkcjonowania, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Liczba dzieci w grupie z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie przekracza 5 osób.
Punkt przedszkolny posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, ciekawą i bogatą bazę  środków dydaktycznych oraz specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny.
Organizacja pracy Punktu Przedszkolnego
Punkt Przedszkolny „Dać Szansę” nie jest placówką feryjną co oznacza, że  rok szkolny trwa od 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku. Otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 z wyjątkiem dni wolnych ustalonych przez organ prowadzący. Organizację pracy Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” określa Regulamin Organizacyjny przyjęty przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzony przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin realizowana jest od godziny 8.00 do godziny 13.00. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom 4 posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad  i podwieczorek.
Formy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami to:
  • zebrania ogólne, grupowe,
  • rozmowy indywidualne z wychowawcą i terapeutami,
  • konsultacje,
  • warsztaty,
  • imprezy okolicznościowe włączające rodziców w życie placówki.
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
ul. Kościelna 3, 34-123 Chocznia
biuro@przedszkoledacszanse.pl
+48 730 135 885
+48 504 401 319
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
REGON: 356682044
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści