INFORMACJE

 

PRACOWNICY

Punkt Przedszkolny zatrudnia nauczycieli, nauczycieli wspomagających oraz specjalistów (oligofrenopedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów, terapeutów Integracji Sensorycznej), w zależnościod potrzeb dzieci. Ponadto pracowników administracji i obsługi, w tym pomoc nauczyciela.

Szczegółowe kwalifikacje nauczycieli  określają przepisy, rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2017 r,. poz. 1575).

W Punkcie Przedszkolnym dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz studentów odbywających praktyki studenckie, na kierunku pedagogicznym i innych pokrewnych kierunkach.

NAUCZYCIELE

Realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz odpowiadają za jakość tej pracy.

Zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie organizowanych zajęć i pracy Punktu Przedszkolnego, podmiotowe podejście do dziecka.

Otaczają indywidualną opieką każde dziecko i dostosowują metody i formy pracy do jego możliwości rozwojowych.

Współpracują z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania  i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających   z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

Dokonują obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych.

Opracowują i realizują z każdym dzieckiem indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający treści programu wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego i programu profilaktyki.

Przeprowadzają ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza pedagogiczna).

Współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, oraz prowadzących zajęcia rewalidacji indywidualnej.

 

Specjaliści: oligofrenopedagog, logopeda, pedagog, rehabilitant, terapeuta SI 

Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzą zajęcia rewalidacji indywidualnej.

Zapewniają bezpieczeństwo powierzonym dzieciom.

Przeprowadzają diagnozy poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych.

Wspierają mocne strony dziecka.

Prowadzą terapię indywidualną  i grupową.

Podejmują działania profilaktyczne.

Ściśle współpracują z rodzicami i nauczycielami.