Nasza praca

W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Dać Szansę” dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a w szczególności mają prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka oraz opieki wychowawczej i warunków zapewniających poszanowanie intymności, godności osobistej, bezpieczeństwo i ochrony przed przemocą.


Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dać Szansę” jest przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz innymi zaburzeniami rozwoju.

 

Podstawą przyjęcia do Punktu Przedszkolnego jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Osobą prowadzącą Punkt Przedszkolny jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, os. XX-lecia 1, 34-100 Wadowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

Nadrzędnym celem działalności Punktu Przedszkolnego jest wspomaganie dzieci niepełnosprawnych w rozwijaniu indywidualnych umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Punkt Przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowuje dziecko do nauki w szkole.

W Punkcie Przedszkolnym udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz organizowane są zajęcia rewalidacji indywidualnej, wynikające ze wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Podstawową jednostką organizacyjną Punktu Przedszkolnego jest grupa. W grupie łączy się dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz zainteresowań i uzdolnień, a także rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Liczba dzieci z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera) i niepełnosprawnością  sprzężoną w oddziale wynosi od 2 do 4.

Dopuszcza się możliwość włączenia dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi dogrupy dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnej liczby 4 dzieci oraz znacznych rozbieżności w poziomie funkcjonowania. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą osoby prowadzącej Punkt Przedszkolny, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 4.  

Do Punktu Przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do momentu podjęcia  nauki w szkole. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. 


Organizacja pracy Punktu Przedszkolnego

Rok szkolny w Punkcie Przedszkolnym rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku. Punkt Przedszkolny działa od poniedziałku do piątku.

Punkt Przedszkolny jest czynny przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w dni uzgodnione pomiędzy osobą prowadzącą a rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice/prawni opiekunowie są na bieżąco informowani.

Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom 4 posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad  i podwieczorek.

Organizację pracy Punktu Przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia zatwierdzony przez Dyrektora w porozumieniu z osobą prowadzącą i Radą Pedagogiczną.

Punkt Przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny 8.00 do godziny 13.00. 


Zajęcia grupowe wychowawczo-dydaktyczne w czasie których realizowane  są założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują:

zajęcia dydaktyczne;
nauka samoobsługi i samodzielności;
zajęcia muzyczno-rytmiczne;
spacery i zabawy na świeżym powietrzu;
wycieczki poza teren Punktu Przedszkolnego.

Zajęcia indywidualne organizowane są w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej  oraz rewalidacji indywidualnej i są to:

zajęcia psychologiczne;
zajęcia logopedyczne;
zajęcia pedagogiczne;

zajęcia z integracji sensorycznej;

rehabilitacja;
zajęcia w Sali Doświadczania Świata;
muzykoterapia.
Organizację i  terminy zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej i pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku ustala Zespół ds. zintegrowanych działań wspomagających rozwój dziecka, zatwierdza Dyrektor Punktu Przedszkolnego w porozumieniu z osobą prowadzącą.

Formy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami

Spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci organizowane są według ustalonegona początku roku szkolnego harmonogramu lub częściej na wniosek rodziców i nauczycieli.  

Są to:

zebrania ogólne, grupowe;
rozmowy indywidualne z wychowawcą i specjalistami; 
konsultacje, warsztaty;
imprezy okolicznościowe włączające w życie placówki.